Català

COMPROMÍS DE QUALITAT


CONTROL DE LAS MATÈRIES PRIMERES

CONTROL DE LAS MATÈRIES PRIMERES

Totes les matèries primeres són inspeccionades en arribar a les instal·lacions d'HUURRE mitjançant controls de recepció específics per a cada tipus de material, garantint així que tots els components compleixen amb els seus elevats estàndards de qualitat i que les seves prestacions són conformes a la normativa de referència.
TRAÇABILITAT ABSOLUTA

TRAÇABILITAT ABSOLUTA

HUURRE desenvolupa un sistema de producció CIM (Computer Integrated Manufacturing) d'última generació, que li permet garantir la traçabilitat absoluta de tots els materials utilitzats en la fabricació, des de la recepció a les instal·lacions de HUURRE fins al moment del lliurament del producte acabat al client.
CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES

CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES

HUURRE aplica un estricte control de qualitat sobre tots els productes acabats.
En el cas dels panells aïllants sandwich es realitzen, entre altres, assaigs de flexió, compressió i tracció, conductivitat tèrmica, densitat del nucli, envelliment accelerat i controls dimensionals.
Per a la resta de productes es realitzen, entre altres, controls dimensionals, geomètrics, qualitat de punxonats i perforacions, etc.
PRESTACIONS ACREDITADES EN LABORATORI

PRESTACIONS ACREDITADES EN LABORATORI

La marca N de qualitat AENOR certifica mitjançant auditories en planta i campanyes d'assajos anuals els valors que declara HUURRE de comportament al foc, resistència mecànica, aïllament tèrmic i estanquitat. Aquests assaigs anuals en laboratoris independents serveixen per comprovar els valors obtinguts als autocontrols de producció a fàbrica.
El segell Acermi (Acermi Tremplin) certifica els valors d'aïllament tèrmic dels panells mitjançant auditories semestrals amb presa de mostres per a assaigs als laboratoris CSTB.
El seguiment del certificat FM (FM Approval) es basa en auditories anuals i pla d'assajos al laboratori intern de HUURRE.