Català

Panell HI-CT / Coberta

 • Huurre panel aislante HI-CT
  Producte
  Panell sandwich de cares metàl·liques i nucli aïllant rígid.
  Amb un alt poder aïllant, les seves juntas estanques encadellades garanteixen la total estanquitat del tancament.
  Com a nucli aïllant pot utilitzar-se escuma tipus PIR (poliisocianurat) o el nou PIRM CLASSE1, amb prestacions millorades i un excel·lent comportament davant del foc.
  Disponible en diversos gruixos, recobriments i colors.

  Huurre panel aislante HI-CT juntaAplicacions
  Cobertes aïllants per edificació industrial, residencial, comercial i instal·lacions esportives.
  Dependent de las càrregues, pot assolir distàncies entre recolzaments de fins a 6,0 m.
  El panell de gruix 80 mm posseix una transmitància tèrmica de tan sols 0,26 W/m2K.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: Norma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics. Panell: Fabricat d'acord amb la norma UNE-EN 14509
  • NProducte certificat amb el segell de qualitat N d'AENOR.
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panel HI-PIRM CLASS1), que acredita la seguretat del panell davant del foc, sense límit d'altura i sense necessitat de "sprinklers" (App. Standard 4880).
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panel HI-PIRM CLASS1), que acredita la resistència a impactes severs de calamarsa i càrregues extremes de vent (App. Standard 4471).

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Escuma rígida de poliisocianurat (PIR/PIRM)
  • Xapa exterior d'acer: S220GD
  • Ample útil / longitud màxima:  1150 mm / 16 m (de 13.5 a 16 m amb transport especial).
  • Densitat nominal: PIR: 40 (±5) kg/m3 | PIRM: 40 (-2/+5) kg/m3
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0,022 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120  mm
  • Transmitància tèrmica (PIR i PIRM CLASSE1):  0,63 | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 0,26 | 0,22 | 0,17 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres
  • Recobriments especials:  PET,  Granite HDX, PVDF

  Comportament davant del foc:
  • HI-PIRM CT CLASSE 1: Euroclasse B-s1,d0 + "FM Approved", sense límit d'altura i sense necessitat de sprinklers (App. Standard 4880) + BRoof
  • HI-PIR CT: Euroclasse B-s1,d0 + BRoof (foc en cobertes)
 • correasEstructura de suport
  Gamma de corretges industrials, amb cantells de fins a 350 mm i 3 mm de gruix.


  RematesAcabats i complements
  Acabats, cargoleria, juntes d'estanquitat, etc.


  IluminaciónIl·luminació natural
  Diversos tipus de claraboies i plaques translúcides, integrats en coberta o façana.


  coloresCarta de colors
  Àmplia gamma de colors i recobriments.