Català

Panell lr de llana de roca

 • Panel_LR
  Producte
  Panell sandwich amb nucli de llana de roca i cares d'acer galvanitzat prelacat, amb cares perfilades o llises, i amb diversos recobriments disponibles.

  Aplicacions
  Dissenyat per a aplicacions en las quals es requereixi una excel·lent reacció i/o resistència davant del foc.
  Els panells LR tenen una reacció al foc certificada Euroclasse A2-s1,d0, podent-se utilitzar tant en parets com en sostres.
  El panell de 80 mm de gruix té una resistència al foc EI-90 (90 minuts).

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: Norma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics. Panell: Fabricat d'acord amb la norma UNE-EN 14509.

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Llana de roca
  • Ample útil: 1.150 mm
  • Longitud estàndard de fabricació: 2 a 10 m (altres longituds a consultar)
  • Densitat nominal: 100 kg/m3
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0,042 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  60 | 80 | 100 | 150 mm
  • Transmitància tèrmica:  0,71 | 0,53 | 0,43 | 0,28 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres.
  • Recobriments especials:  PET 50 micres (consulteu altres recobriments).

  Comportament davant del foc:
  • Euroclasse: A2-s1,d0
  • Per a gruix 80 mm: EI-90.