Català

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta es la política de protecció de dades d'Huurre Ibérica S.A.U., empresa que forma part de Kingspan Group plc (en endavant el Grup). Per a consultar les empreses del Grup poden accedir a aquest enllaç.

Fa referència a les dades que tracten en l'exercici de les seves activitats productives i Comercials donant compliment al Reglamento General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de Abril de 2016).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Huurre Ibérica S.A.U. (en endavant, HUURRE), amb CIF A17202375 i domicili a la Carretera Comarcal C-65, km 16, de Cassà de la Selva, tel. 972463085, correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., web www.huurreeiberica.com.

Amb quina finalitat tractem les dades?

A HUURRE tractem les dades personals per a les següents finalitats:

 • Contacte: Atendre les consultes de las persones que contacten amb nosaltres mitjançant els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les utilitzem únicament per a aquesta finalitat.
 • Atenció telefònica: Atendre telefònicament a les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per a oferir una millor qualitat en el servei, les converses poden ser gravades, essent prèviament advertida la persona amb la quual ens comuniquem.
 • Selecció de personal: Recepció de currículums vitae que ens remetin persones interessades en traballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d'analitzar l'adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. Els nostre criteri és conservar durant un termini màxim d'un any també les dades de les persones que no acaben essent contractades por si, a curt termini, es produeix una nova vacant o un nou lloc de treball. No obstant això, en l'últim cas, si la persona interessada ens ho sol·licita, eliminem immediatament les dades.
 • Serveis als clients: Registrar els nous clients i les dades addicionals que poden generar-se com a resultat de la relació comercial o de prestació de serveis amb els clients. En el procés de contractació se sol·liciten les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar los dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicats a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament poden utilizar-les amb aquesta finalitat). La relació comercial comporta altres tractaments, com incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l'administració tributària HUURRE pot realitzar enquestes als seus clients per a conèixer el grau de satisfacció i millorar la prestació dels seus serveis.
 • Informació dels nostres productes i serveis: Mentre manté relació contractual amb els seus clients HUURRE utilitza les seves dades de contacte per a comunicar informació pròpia d'aquesta relació, informació que circumstancialment podrà incloure referències dels nostres productes i serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client.
 • Altra información de productes i serveis: Amb l'autorizació explícita dels clients, finalitzada la relació contractual les dades de contacte es conserven per a enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes, informació de caràcter general o específica per a les característiques del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, encara que no hagi estat client, ens ho sol·licita o ho accepta omplint els nostres formularis.
 • Publicitat de productes i serveis d'empreses del nostre grup: Sempre amb l'autorització prèvia i explícita de les persones indicades a l'apartat anterior, les dades de contacte serveixen per fer arribar publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les característiques de les persones, informació de productes o serveis de les empreses del nostre grup . Així mateix, amb el consentiment explícit de la persona interessada, les dades de contacte podran ser comunicades a aquestes empreses per tal que puguin enviar directament publicitat dels seus productes o serveis.
 • Gestió de les dades dels nostres proveïdors: Registrem i tractem les dades dels proveïdors dels quals obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de les persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, les destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l'ús propi d'aquest tipus de relació.
 • Usuaris del nostre web: El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament del nostre web recullen les dades que ordinàriament es generen en lús dels protocols dInternet. En aquesta categoria de dades hi ha, entre d'altres, l'adreça IP o el nom del domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web. La nostra web utilitza cookies. Podeu llegir més informació sobre l'ús de cookies des d'aquest enllaç: Política de cookies.
 • Altres canals d'obtenció de dades: També obtenim dades mitjançant relacions presencials i altres canals com la recepció de correus Electrònicos, mitjançant els nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen únicament a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i el tractament.
 • Vídeo-vigilància: A l'accés a les nostres instal·lacions s'informa, si escau, de l'existència de càmeres de videovigilància mitjançant rètols homologats. Les càmeres graven imatges únicament dels punts en què això és justificat per tal de garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s'utilitzen únicament per a aquesta finalitat.
Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que duem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament:

 • En compliment d'una relació precontractual: És el cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb els quals tenim relacions prèvies a la formalització d'una relació contractual com ara l'elaboració o l'estudi de pressupostos. És també el cas del tractament de dades de les persones que ens han remés el seu currículum o que participen en processos selectius.
 • En compliment d'una relació contractual: És el cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que comporten aquestes relacions.
 • En compliment d'obligacions legals: Les comunicacions de dades a l'administració tributària estan establertes per normes reguladores de les relacions comercials. Es pot donar el cas d'haver de comunicar dades a òrgans oficials oa cossos i forces de seguretat, també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.
 • En base al consentiment: Quan fem enviaments d'informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la vostra autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir mitjançant cookies les obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies. Comuniquem les vostres dades a altres empreses del nostre grup també amb el consentiment previ de cada persona.
 • Per interès legítim: Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l'interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.
A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general, únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d'obligacions legals. A l'emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. D'altra banda, en cas d'haver donat el consentiment, les dades es poden comunicar a altres empreses del Grup per a les finalitats indicades anteriorment. No es fan transferències de dades fora de l'àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d'empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. De vegades aquestes empreses externes han d'accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No és pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament. Només es contracten serveis d'empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d'allotjament de dades, serveis de suport informàtic o assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l'obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de dades. Per això, es conserven únicament el temps necessari i justificat per a la finalitat que en va motivar l'obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren a la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca el consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes encara que en cas d'incidents que els justifiquen es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de les quals tractem dades tenen els següents drets:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les vostres dades, amb independència de si hi ha hagut una relació prèvia.
 • A ser informades a l'obtenció. Quan les dades personals s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a què es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta aspectes derivats d'aquest tractament.
 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les vostres dades, amb independència de si hi ha hagut una relació prèvia.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions que, si escau, es faran a altres persones o el dret a obtenir-ne una còpia oa saber el termini previst de conservació.
 • A sol·licitar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A sol·licitar la supressió. En determinades circumstàncies hi ha el dret a sol·licitar la supressió de dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser obtinguts i en van justificar el tractament.
 • A sol·licitar la limitació del tractament.També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a sol·licitar la limitació del tractament de dades. En aquest cas deixaran de ser tractats i únicament es conservaran per a lexercici o la defensa de reclamacions, dacord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que les seves dades deixin de ser tractades en el grau o la mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o en l'exercici o defensa davant de reclamacions.
 • A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.
Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d'enumerar poden ser exercits adreçant una sol·licitud escrita a HUURRE a l'adreça postal Carretera Comarcal C-65, km 16 de Cassà de la Selva, o bé enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant en qualsevol cas "Protecció de dades personals”.

Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els formularis o altres canals accessibles des de la pàgina web (www.agpd.es).